Screeningový program

V Národním onkologickém registru založeném v roce 1951 jsou soustřeďována data týkající se jednotlivých onkologických onemocnění. Od roku 2002 se na těchto datech podílí i mamografický screening (prevence), který byl v roce 2002 v České republice uzákoněn. Na základě tohoto zákona vznikla v České Republice síť akreditovaných pracovišť, která mají oprávnění provádět preventivní mamografické vyšetření. Statistická data ve screeningovém programu jsou sbírána pomocí anamnestického dotazníku.  Získaná data jsou vkládána do statistického počítačového programu. Data jsou 1x ročně odesílána do Institutu biostatistiky a analýz (IBA) brněnské Masarykovy university, přičemž každé pracoviště provádí svůj vlastní audit.

prsa_83_Nashromážděná data ze všech screeningových center v České republice jsou vyhodnocena a jejich výsledky jsou prezentovány na každoročním setkání mamografických pracovišť, Komise odborníků pro mamodiagnostiku (KOMD) a zástupců IBA. Účastníci jsou zde seznámeni s výsledky jak celonárodními, tak s výsledky získanými v rámci regionů a jednotlivých center.

 

 

Povzbudivé výsledky 

Výsledky tohoto preventivního programu jsou povzbudivé. V roce 2008 se prvně v tomto programu povedlo dosáhnout 50 % účasti žen věkové skupiny 45 – 69 let. Od roku 2010 není horní věková hranice ohraničena (vyhláška MZ ČR č.3/2010 Sb.)

V současnosti program pokrývá zhruba polovinu cílové populace. V roce 2011 účast žen České republiky v mamárním screeningu překročila hranici 54 %, tj. více než polovina žen z cílové skupiny podstoupila preventivní mamografické vyšetření. Bylo provedeno 555 233 preventivních mamografií, při kterých bylo diagnostikováno 2 959 nádorů, přičemž téměř všechny nádory byly diagnostikovány v raném stadiu onemocnění.

S ohledem na klesající mortalitu i při stále ještě neúplné účasti žen ve screeningovém programu je naším zájmem taková prezentace prevence mezi odesílajícími lékaři a ženami samotnými, která dostatečně přesvědčí a podnítí zbylou ženskou populaci k účasti v programu. Cílem je 100% účast v programu.

 

Přínos preventivních programů

rtgDíky mamografickému screeningu se zvýšil záchyt karcinomu prsu v počátečních stadiích, čímž se snížil počet žen s pokročilými stadii tohoto onemocnění. Dnes je největší procento nádorů diagnostikováno ve stadiu I. Podle onkologické klasifikace jde o nádory do 2 cm velikosti. Rovněž díky stále se zlepšující diagnostice se daří zachytit více nádorů ve stadiu prekancerosy (přednádorové stadium).

Tato data jasně dokazují přínos prevence a preventivních programů.

První screeningový program byl vyhodnocen v roce 1963 v New Yorku. Bylo zde vyhodnoceno pětileté sledování bezpříznakových pacientek, které prokázalo snížení mortality (úmrtnosti) na zhoubné onemocnění prsu o jednu třetinu. Byly tak vybudovány základy a vědecká podstata všech světových screeningových programů.

V Čechách provádíme screeningovou – preventivní – mamografii od 45 let věku ženy. Některé pojišťovny pro své klientky nabízejí hrazenou preventivní mamografii od 45 let.